architekturbild 2017, my release: "No Trespassing" - Oculus, New York, police-car
architekturbild 2017, my release: "No Trespassing" - Oculus, New York, police-car