architekturbild 2017, my release: "No Trespassing" - Oculus, New York, Gate 4
architekturbild 2017, my release: "No Trespassing" - Oculus, New York, Gate 4