architekturbild 2017, my release: "No Trespassing" - Statue of Liberty, New York
architekturbild 2017, my release: "No Trespassing" - Statue of Liberty, New York